Kako početi sa ulaganjima?

Sve što treba da znate o ulaganjima u investicione fondove.

Vodič za ulaganja

Pre nego što se bilo koji investitor odluči za ulaganja trebalo bi da bude spreman da odgovori na sledeća 3 pitanja:

 • Koji je to očekivani prinos koji bih ja hteo/htela da ostvarim?
 • Koji je to period ulaganja na koji sam ja spremna/spreman da uložim sredstva?
 • Koji je to nivo rizika koji sam ja u stanju da podnesem?

Odgovori na ova pitanja umnogome će pomoći samom investitoru da izabere fond koji najbolje odgovara njegovim potrebama.

Na početku investicionog putovanja treba imati u vidu i neke od najvažnijih prednosti ulaganja u investicione fondove:

 • Diversifikacija rizika
 • Profesionalno upravljanje
 • Likvidnost i niži troškovi
 • Lakši pristup tržištu kapitala
 • Očekivani prinos
 • Fleksibilnost

Kupovina investicionih jedinica:

Članovi fonda mogu biti:

 • fizička i pravna lica bilo domaća ili strana
 • društvo za upravljanje u skladu sa Zakonom
 • otvoreni investicioni fond i dobrovoljni penzijski fondovi (koji nemaju svojstvo pravnog lica)

Član fonda ne može biti:

 • banka koja obavlja kastodi poslove za fond
 • preduzeće za reviziju i revizor koji obavljaju poslove revizije finansijskih izveštaja za fond
 • drugi fond kojim upravlja Intesa Invest ad Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima.

Da bi zainteresovano lice postalo član fonda neophodno je da popuni:

 • Pristupnicu
 • Upitnik za klijenta (KYC)
 • Upitnik o kategorizaciji klijenata
 • Upitnik o znanju i iskustvu klijenata

Upitnik o kategorizaciji klijenata i Upitnik o znanju i iskustvu klijenata su dokumenta koja su kod prodaje investicionih fondova predviđena evropskom regulativom a čiji je jedini cilj da klijentu pruži viši stepen zaštite.

Ova dokumentacija se popunjava samo prvi put kada klijent pristupa Fondu, a svaka sledeća kupovina investicionih jedinica vrši se uplatom iznosa putem e-banking servisa, mobi aplikacije ili jednostavno nalogom za uplatu/prenos u ekspozituri a koji se poziva na broj pristupnice.

Sticanje investicionih jedinica može se vršiti isključivo kupovinom u novcu.


Računi fonda INTESA INVEST COMFORT EURO za uplate i kupovinu investicionih jedinica su sledeći:

Dinarski 340-11020421–50

Devizni IBAN RS35340000001102042150 samo za uplate iz inostranstva

Uplate se vrše na novčani račun fonda koji se vodi kod Erste Banka a.d. Novi Sad sa pozivom na broj pristupnice.


Računi fonda INTESA INVEST CASH DINAR za uplate i kupovinu investicionih jedinica su sledeći:

Dinarski 340-11021113-11

Devizni IBAN RS35340000001102111311 samo za uplate iz inostranstva

Uplate se vrše na novčani račun fonda koji se vodi kod Erste Banka a.d. Novi Sad sa pozivom na broj pristupnice.

Ulaganje putem trajnog naloga

Ovakav vid jednostavnog i efikasnog ulaganja ne zahteva početni kapital za razliku od ostalih vidova štednje, već manjim mesečnim izdvajanjem stvarate priliku kontinuiranog ukamaćivanja Vaših sredstava.Saznajte više.

Prodaja investicionih jedinica

Svaki član Fonda, može prodati sve ili deo investicionih jedinica u posedu popunjavanjem Zahteva za otkup.

Društvo za upravljanje je dužno da postupi po zahtevu za otkup investicionih jedinica, i najkasnije u zakonskom roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva, izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na dinarski račun člana Fonda. Društvo će se truditi da isplatu po osnovu otkupa investicionih jedinica radi u znatno kraćem roku od onog koji je predviđen zakonom.

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za prodaju ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom fonda.

Klijent može podneti Zahtev za otkup bez odlaska u ovlašćenu ekspozituru, odnosno u sedište Društva na način da preuzme Zahtev za otkup koji se nalazi ovde (link), popunjavanjem Zahteva sa podacima koji su istovetni podacima navedenim u Pristupnici, potpisivanjem Zahteva i slanjem skeniranog Zahteva direktno u Društvo na e-mail: otkup@intesainvest.rs

Posrednici i prodajna mesta

Spisak ovlašćenih ekspozitura Banke za prodaju investicionih fondova, sa adresama i kontaktima možete naći ovde.

Pitanja i odgovori

Odgovore na neka od najčešćih pitanja vezanih za investicione fondove možete naći ovde.

Dokumenta: