Spisak delegiranih poslova i lica na koja su poslovi delegirani

Usluge komercijalne saradnje u vezi sa prodajnim i povezanim marketinškim aktivnostima distribucije investicionih jedinica – po osnovu Ugovora o prodajnim i marketinškim uslugama sa Banca Intesa ad Beograd. Navedenim ugovorom na Banca Intesa a.d. Beograd delegiran je i deo aktivnosti poznavanja i praćenja stranke saglasno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Usluge stručne i profesionalne podrške osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji i poslovno tehnička podrška vezana za: poslovne aktivnosti upravljanja ljudskim resursima, bezbednost i zdravlje na radu, fizičku bezbednost, marketing i korporativne komunikacije, upravljanje kontinuitetom poslovanja, pravnu podršku i konsalting, nabavku roba i usluga, ekonomska istraživanja - Banca Intesa a.d. Beograd.

Informatičke usluge: Incendo doo, Zagreb - izrada/razvoj i održavanje poslovno aplikativnog softvera; Calculus doo Beograd - poslovno knjigovodstveni softver (poslovi u vezi izrade i održavanja aplikacije za vođenje imovine i obaveza Društva); Banca Intesa ad Beograd – ICT poslovi - ICT servisi, licence i oprema (korišćenje), informaciona bezbednost, zaštita od neovlašćenog pristupa, otklanjanja problema u funkcionisanju telekomunikacionog sistema.