O nama

Banca Intesa ad Beograd osnovala je Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd u skladu sa strateškim opredeljenjem da kreira dodatnu vrednost za svoje klijente i ponudi im još širi spektar usluga koje prate njihove rastuće potrebe.

Društvo je registrovano 12. 02. 2018. godine i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem 12081/2018, nakon što je dobilo dozvolu za rad Komisije za hartije od vrednosti, broj 5/0-33-4165/7-17 02. 02. 2018. godine.

Intesa Invest ad Beograd je osnovana kao zatvoreno akcionarsko društvo koje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, Odlukom o osnivanju, Statutom i Pravilima poslovanja obavlja delatnosti organizovanja i upravljanja otvorenim investicionim fondovima, osnivanja i upravljanja zatvorenim investicionim fondovima, kao i upravljanja privatnim investicionim fondovima.

Naša misija je konstantno generisanje vrednosti za ulagače, predviđanje njihovih potreba i kreiranje investicionih proizvoda i štednih alternativa koje će na najbolji način da odgovore na njihove potrebe i očekivanja, uz smanjeni rizik ulaganja, niže troškove investiranja, profesionalno upravljanje imovinom i likvidnost investicije. Nudimo vam najviši kvalitet usluge, vrhunsku profesionalnost, kreativnost i inovativnost, a ekskluzivna saradnja sa Eurizon Capital SGR, jednom od najvećih i najuspešnijih kompanija za upravljanje imovinom u Evropi, daje nam jedinstvenu ekspertizu i komparativnu prednost na tržištu.

Imovinu fondova kojima upravljamo investiramo u vašem interesu, s ciljem da uvećamo njenu vrednost. U svom radu rukovodimo se najvišim principima profesionalne etike i zaštite vaših interesa kroz stabilnost i sigurnost ulaganja, težeći pritom da doprinesemo unapređenju celokupne delatnosti i razvoju tržišta hartija od vrednosti, kao i finansijskog tržišta u celini. U isto vreme, pri upravljanju fondovima poštujemo sledeća načela:


 • Načelo jednakog položaja članova fonda

  Svi članovi fonda imaju jednak tretman, razlike mogu postojati samo u ekonomskom smislu, u odnosu na broj investicionih jedinica/akcija koje član poseduje.

 • Načelo profesionalnosti

  U svom radu, zaposleni u Društvu u izvršavanju obaveza moraju da postupaju sa povećanom pažnjom, prema pravilima struke, na način koji stvara pozitivnu sliku o Društvu i profesiji, kao i da održavaju i unapređuju svoje profesionalno znanje. Ovo načelo obuhvata naročito pravila poslovanja koja se odnose na poslovanje sa članovima, kao i kontinuiranu edukaciju učesnika u poslovanju.

 • Načelo pouzdanosti

  Zaposleni u Društvu ne mogu da daju informacije o članovima fonda trećim licima, osim na zahtev člana i u ostalim zakonom propisanim slučajevima. Svoje poslovanje obavljaju uz obezbeđenje odgovarajućeg stepena pouzdanosti i integriteta i kontakte sa javnošću, odnosno članovima, zaposleni obavljaju na način koji obezbeđuje pošteno poslovanje. Ovo načelo naročito obuhvata poštovanje prioriteta interesa članova, zaštitu imovine članova, pružanje kompletnih i blagovremenih informacija, kao i obaveštavanje članova o svim realnim i mogućim konfliktima interesa kako bi se obezbedilo fer i objektivno poslovanje.

 • Načelo zakonitosti

  U svom radu, zaposleni u Društvu moraju striktno da poštuju sve zakonske i podzakonske akte koji regulišu oblast investicionih fondova a sa kojima su upoznati pre stupanja na rad.


Naš identitet gradimo na snažnim vrednostima koje sledimo u svakodnevnom poslovanju:


 • Integritet

  Svoje ciljeve ostvarujemo pošteno, ispravno i odgovorno, uvažavajući pravila i načela etike koje profesija nalaže i u duhu potpisanih ugovora.

 • Izvrsnost

  Postavili smo sebi cilj kontinuiranog unapređenja, planiranja budućih aktivnosti, uz anticipaciju izazova, negovanje ekstenzivne kreativnosti usmerene na inovacije; štaviše, prepoznajemo i nagrađujemo zasluge i kvalitet.

 • Transparentnost

  Posvećeni smo principu transparentnosti kao osnovi svojih aktivnosti, komunikacije i ugovora, kako bismo omogućili svojim interesnim grupama da donose autonomne i savesne odluke.

 • Poštovanje svakog pojedinca

  Namera nam je da kombinujemo poslovne operacije velikog formata, sa dubokim lokalnim korenima i da budemo banka velike vizije, ne gubeći pri tom iz vida čoveka kao pojedinca.

 • Jednakost

  Posvećeni smo odstranjivanju svih oblika diskriminacije iz svog ponašanja i poštujemo polne, starosne, etničke, verske, političke i jezičke različitosti, kao i razliku u sindikalnim opredeljenjima, seksualnoj orijentaciji ili invaliditetu.

 • Individualne vrednosti

  Vrednost svakog pojedinca je vodič za naš modus operandi: koristimo tehnike slušanja i dijaloga kao alatke za kontinuirano unapređenje odnosa sa svim interesnim grupama.

 • Odgovornost u korišćenju resursa

  Težimo pažljivom korišćenju svih resursa, promovisanju ponašanja zasnovanog na najoptimalnijem korišćenju resursa i izbegavanju nepotrebnog trošenja, dajemo prioritet izborima koji uzimaju u obzir održivost.


Pravila poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd, možete naći ovde.

Etički kodeks Društva za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd, možete naći ovde.

Radno vreme sa strankama Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd je svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova.