Intesa Invest Comfort Euro

Otvoreni investicioni fond, organizovan kao balansirani fond s ciljem ostvarivanja stabilnog prinosa u srednjem roku.

Vrsta fonda

Intesa Invest Comfort Euro je otvoreni investicioni fond, organizovan kao balansirani fond.

Komisija za hartije od vrednosti je izdala Rešenje o izdavanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda Intesa Invest Comfort Euro, broj 2/5-151-2480/5-18, od 15. 06. 2018.

Intesa Invest Comfort Euro je upisan u Registar investicionih fondova pod brojem 2/5-152-3731/2-18 dana 10. 08. 2018.

Investicioni cilj

Intesa Invest Comfort Euro će u najvećoj meri ulagati u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarivanja stabilnog prinosa u srednjem roku.

Investiciona politika

Intesa Invest Comfort Euro će direktno ili indirektno, dominantno investirati u dužničke instrumente denominovane u EUR valuti. Direktno, kroz investiranje u državne obveznice Republike Srbije i u manjoj meri depozite kod renomiranih banaka koje posluju na domaćem tržištu. Indirektno, fond će prevashodno investirati kroz druge fondove (ETF) u druge državne hartije od vrednosti sa višim kreditnim rejtingom od kreditnog rejtinga Republike Srbije i u manjoj meri, takođe kroz fondove (ETF), u korporativne obveznice i akcije.

Stope prinosa fonda

U skladu sa članovima 58-66. Pravilnika o investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“, br. 5/2015), Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd objavljuje stope prinosa fonda Intesa Invest Comfort Euro:

Naziv fonda Datum organizovanja Stopa prinosa (u RSD)
Intesa Invest Comfort Euro 10.08.2018. Godišnja 30.06.2020. - 30.06.2020. Za period od 5 godina Od početka poslovanja do 30.06.2020.
1,10% - 1,24%

Fond Intesa Invest Comfort Euro u najvećom meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti. Usled toga, za praćenje performansi Fonda treba koristiti i prinos fonda izražen u evrima. U periodu od 30.06.2019. – 30.06.2020.god. ostvaren je prinos od 1,39% u evrima. Stopa prinosa od početka poslovanja Fonda, u periodu od 10.08.2018. do 30.06.2020. god. iznosi 1,46% u evrima.

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

NVESTICIJE U FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

Istorijske vrednosti

Istorijske vrednosti možete pogledati ovde.

Očekivani period ulaganja

Intesa Invest Comfort Euro je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u srednjem roku, uz prihvatanje umerenog investicionog rizika.

Valuta fonda

Po Zakonu o investicionim fondovima vrednosti svih investicionih fondova organizovanih u Republici Srbiji se iskazuju u RSD. Međutim, imajući u vidu da će Intesa Invest Comfort Euro dominantno ulagati u imovinu u EUR, vrednost investicione jedinice i ukupna imovina fonda će se iskazivati kako u RSD tako i u EUR valuti. Banca Intesa a.d. Beograd kao jedini ovlašćeni posrednik će klijentima koji žele da ulažu u investicione fondove Intesa Invest ad Beograd ponuditi najpovoljnije uslove konverzije.

Minimalna početna vrednost ulaganja

1.000 RSD

Portfolio menadžer

Ivan Jovanović

Naknade

Društvo za upravljanje investicionim fondovima je odlučilo da svojim klijentima ponudi ulaganja u različite vrste fondova uz niske troškove ulaganja.

Naime, naknada za upravljanje imovinom Intesa Invest Comfort Euro fonda iznosi 0.7% u promotivnom periodu, odnosno 1.0% na godišnjem nivou u kasnijem periodu.

Naknada Kastodi banci iznosi maksimalno 0.10% na godišnjem nivou i može biti manja u zavisnosti od imovine fonda.

Naknada za upravljanje kao i naknada Kastodi banci se obračunavaju dnevno a naplaćuju mesečno iz imovine fonda i predstavljaju implicitni trošak s obzirom da su već sadržane u vrednosti investicione jedinice.

Ulazna naknada: 0%.

Izlazna naknada: 1% ukoliko investitor izlazi iz fonda pre isteka 6 meseci od trenutka (dana) kupovine investicionih jedinica, odnosno 0.5% ukoliko investitor izlazi iz fonda u periodu od 6 meseci do godinu dana od trenutka (dana) kupovine investicionih jedinica. Ukoliko investitor izlazi posle godinu dana od trenutka kupovine investicionih jedinica, Društvo za upravljanje investicionim fondovima neće naplaćivati izlaznu naknadu. Cilj izlazne naknade je da se sačuva struktura ulaganja, odnosno da se zaštite ostali investitori (članovi fonda), s obzirom da je fond namenjen investitorima koji svoja sredstva žele da ulože na srednji rok.

Više detalja o naknadama proverite ovde.

Posrednici i prodajna mesta

Prodaja investicionih jedinica fondova Intesa Invest ad Beograd obavlja se preko ekspozitura Banca Intesa ad Beograd.

Spisak ovlašćenih ekspozitura za prodaju investicionih fondova sa adresama i kontaktima možete naći ovde.

Brokersko-dilerska društva / Ovlašćene banke:

Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1974/7-12 od 19.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 25.04.2018. godine

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1860/5-12 od 27.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 08.06.2018. godine

Vojvođanska Banka a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 111/I, Novi Beograd
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-2017/10-12 od 29.11.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 04.05.2018. godine

Erste Bank Group, Am Belvedere 1, 11000 Wien, Austria
Datum zaključenja ugovora: 14. 08. 2018.

Flow Traders Institutional Trading, Jacob Bontiusplaats 9, NL - 1018 LL Amsterdam, Netherlands
Datum zaključenja ugovora: 28. 08. 2018.

Kastodi banka

Kastodi banka Intesa Invest Comfort Euro otvorenog fonda je Kastodi banka Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad

Računi fonda INTESA INVEST COMFORT EURO za uplate i kupovinu investicionih jedinica su sledeći:

Dinarski 340-11020421–50

Devizni IBAN RS35340000001102042150 samo za uplate iz inostranstva

Erste Bank a.d. Novi Sad je Kastodi banka ovlašćena da obavlja kastodi poslove na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-11-192/4-07 od 27.04.2007. godine.

e-mail: custodyfrontoffice@erstebank.rs

Tel: +381 (0) 11 201 5049 / +381 (0) 11 201 5055

Adresa: Milutina Milankovića 3 A, 11070 Novi Beograd

Eksterni revizor

KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije 11, 11000 Beograd, Srbija vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja.

Matični broj: 17148656

Broj registracije (u registru APR): BD 7113

PIB: 100058593

Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije broj 2/7-101-387/3-18 od 30.03.2018.

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja zaključen je u Beogradu dana 10.05.2018.godine pod brojem 40.

Dokumenta: