Intesa Invest Cash Dinar

Otvoreni investicioni fond, organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine sa ciljem da ostvari stabilan prinos u kraćem roku, uz visok nivo likvidnosti

Vrsta fonda

Intesa Invest Cash Dinar je otvoreni investicioni fond, organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine.

Komisija za hartije od vrednosti je izdala Rešenje o izdavanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda Intesa Invest Cash Dinar, broj 2/5-151-3704/3-18 od 03.08.2018.

Intesa Invest Cash Dinar je upisan u Registar investicionih fondova pod brojem 2/5-152-3953/5-18 dana 05.10.2018.

Investicioni cilj

Intesa Invest Cash Dinar teži ostvarivanju stabilnog prinosa u kraćem roku, uz visok nivo likvidnosti. Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

Investiciona politika

Investicije su pretežno usmerene u različite vrste dužničkih hartija od vrednosti, uključujući državne obveznice i instrumente tržišta novca, kao i novčane depozite kod renomiranih banaka.

Stope prinosa fonda

U skladu sa članovima 58-66. Pravilnika o investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“, br. 5/2015), Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd objavljuje stope prinosa fonda Intesa Invest Cash Dinar:

Naziv fonda Datum organizovanja Stopa prinosa (u RSD)
Intesa Invest Cash Dinar 05.10.2018. Godišnja 30.06.2019. - 30.06.2020. Za period od 5 godina Od početka poslovanja do 30.06.2020.
2,65% - 2,82%

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

Istorijske vrednosti

Istorijske vrednosti možete pogledati ovde.

Očekivani period ulaganja

Intesa Invest Cash Dinar je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u kraćem roku, uz prihvatanje niskog investicionog rizika.

Valuta fonda

Intesa Invest Cash Dinar će ulagati u imovinu u domaćoj valuti (RSD).

Minimalna početna vrednost ulaganja

1.000 RSD

Portfolio menadžer

Ivan Jovanović

Naknade

Društvo za upravljanje investicionim fondovima je odlučilo da svojim klijentima ponudi ulaganja u različite vrste fondova uz niske troškove ulaganja.

Naime, naknada za upravljanje imovinom fonda Intesa Invest Cash Dinar iznosi 0.8% na godišnjem nivou.

Naknada Kastodi banci iznosi maksimalno 0,10% na godišnjem nivou i može biti manja u zavisnosti od imovine fonda.

Naknada za upravljanje, kao i naknada Kastodi banci, obračunavaju se na dnevnom, a naplaćuju na mesečnom nivou iz imovine fonda i predstavljaju implicitni trošak, s obzirom na to da su već sadržane u vrednosti investicione jedinice.

Ulazna naknada: 0%.

Izlazna naknada: 0%

Posrednici i prodajna mesta

Prodaja investicionih jedinica fondova Intesa Invest ad Beograd obavlja se preko ekspozitura Banca Intesa ad Beograd.

Spisak ovlašćenih ekspozitura za prodaju investicionih fondova sa adresama i kontaktima možete naći ovde.

Brokersko-dilerska društva / Ovlašćene banke:

Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1974/7-12 od 19.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 25.04.2018. godine

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1860/5-12 od 27.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 08.06.2018. godine

Vojvođanska Banka a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 111/I, Novi Beograd
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-2017/10-12 od 29.11.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 04.05.2018. godine

Erste Bank Group, Am Belvedere 1, 11000 Wien, Austria
Datum zaključenja ugovora: 14. 08. 2018.

Flow Traders Institutional Trading, Jacob Bontiusplaats 9, NL - 1018 LL Amsterdam, Netherlands
Datum zaključenja ugovora: 28. 08. 2018.

Kastodi banka

Kastodi banka otvorenog fonda Intesa Invest Comfort Euro je Kastodi banka Erste Bank a. d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad

Računi fonda INTESA INVEST CASH DINAR za uplate i kupovinu investicionih jedinica su sledeći:

Dinarski 340-11021113-11

Devizni IBAN RS35340000001102111311 samo za uplate iz inostranstva

Erste Bank a. d. Novi Sad je kastodi banka ovlašćena da obavlja kastodi poslove na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-11-192/4-07, od 27. 4. 2007. godine.

e-mail: custodyfrontoffice@erstebank.rs

Tel: +381 (0) 11 201 50 49 / +381 (0) 11 201 50 55

Adresa: Milutina Milankovića 3 A, 11070 Novi Beograd

Eksterni revizor

KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije 11, 11000 Beograd, Srbija vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja.

Matični broj: 17148656

Broj registracije (u registru APR): BD 7113

PIB: 100058593

Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije broj 2/7-101-387/3-18 od 30.03.2018.

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja zaključen je u Beogradu dana 10.05.2018.godine pod brojem 40.

Dokumenta: