Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u RSD, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u kraćem roku

Vrsta fonda

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond je otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine.

Komisija za hartije od vrednosti je izdala Rešenje o izdavanju dozvole za organizovanje Intesa Invest Cash Dinar UCITS fonda, broj 2/5-151-3704/3-18 od 03. 08. 2018. godine.

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond je upisan u Registar investicionih fondova pod brojem 2/5-152-3953/5-18 dana 05. 10. 2018. godine.

Investicioni cilj

Investicioni cilj Intesa Invest Cash Dinar UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku uz manju volatilnost.

Imovina Intesa Invest Cash Dinar UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

Investiciona politika

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite renomiranih banaka i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

Stope prinosa fonda

Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos UCITS fonda dva puta godišnje, zaključno na dan 30. juna, odnosno 31. decembra tekuće godine.

Prinos se izračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova.

Naziv fonda: Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond

Datum organizovanja: 05.10.2018. godine

Godišnja stopa prinosa (u RSD) od 30.06.2023. godine do 30.06.2024. godine iznosi: 5,35%

Godišnja stopa prinosa (u RSD) od 31.12.2022. godine do 31.12.2023. godine iznosi: 5,44%

Stopa prinosa (u RSD) za period od 5 godina: 2,98%

Godišnja stopa prinosa (u RSD) od početka poslovanja fonda (05.10.2018. godine) do 30.06.2024. godine iznosi: 2,99%

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

Istorijske vrednosti

Istorijske vrednosti možete pogledati ovde.

Očekivani period ulaganja

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond je namenjen investitorima (i fizičkim, i pravnim licima) koji žele da ostvare pozitivne prinose u kraćem roku, uz prihvatanje niskog investicionog rizika.

Valuta fonda

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond će ulagati u imovinu u domaćoj valuti (RSD).

Minimalna početna vrednost ulaganja

Tokom Javnog poziva minimalna vrednost ulaganja je iznosila 1.000 RSD. Nakon Javnog poziva nema minimalne vrednosti ulaganja.

Portfolio menadžer

Ivan Jovanović

Naknade

Društvo za upravljanje je odlučilo da svojim klijentima ponudi ulaganja u različite vrste fondova uz niske troškove.

Naime, naknada za upravljanje imovinom Intesa Invest Cash Dinar UCITS fonda iznosi 0.8% na godišnjem nivou.

Naknada depozitaru fonda iznosi maksimalno 0,10% na godišnjem nivou i može biti manja u zavisnosti od imovine fonda.

Naknada za upravljanje, kao i naknada depozitaru, obračunavaju se na dnevnom, a naplaćuju na mesečnom nivou iz imovine fonda i predstavljaju implicitni trošak za članove fonda, s obzirom na to da su već sadržane u vrednosti investicione jedinice.

Ulazna naknada: 0%.

Izlazna naknada: 0%

Savetujemo da razmotrite sve investicione ciljeve, rizike, naknade i troškove investicionog fonda pre nego što se odlučite da investirate.

Posrednici i prodajna mesta

Prodaja investicionih jedinica fondova pod upravljanjem Intesa Invest a. d. Beograd obavlja se preko ekspozitura Banca Intesa a. d. Beograd.

Spisak ovlašćenih ekspozitura za prodaju investicionih fondova sa adresama i kontaktima možete naći ovde.

Investiciona društva / Kreditne institucije:

Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1974/7-12 od 19. 09. 2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 25. 04. 2018. godine

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1860/5-12 od 27. 09. 2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 08. 06. 2018. godine

OTP Banka a.d. Novi Sad, Trg Slobode 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-2017/10-12 od 29. 11. 2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 04. 05. 2018. godine

Erste Bank Group, Am Belvedere 1, 11000 Wien, Austria
Datum zaključenja ugovora: 14. 08. 2018. godine.

Flow Traders Institutional Trading, Jacob Bontiusplaats 9, NL - 1018 LL Amsterdam, Netherlands
Datum zaključenja ugovora: 28. 08. 2018. godine.

Depozitar

Depozitar Intesa Invest Cash Dinar UCITS fonda je: Erste Bank a. d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad. Rešenje Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova depozitara: br. 5/0-11-192/4-07, od 27. 4. 2007. godine.

Račun fonda INTESA INVEST CASH DINAR za uplate i kupovinu investicionih jedinica je: 340-11021113-11

Eksterni revizor

ERNST & YOUNG DOO Beograd, Antifašističke borbe 13a, 11070 Novi Beograd, Srbija vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja.

Matični broj: 17155270

Broj registracije (u registru APR): BD 51226/2012

PIB: 101824091

Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije broj 401-00-2283-2014-16 od 18.07.2014. godine

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda zaključen je u Beogradu 03.06.2021. godine.


Popis dokumenata