VAŽNO OBAVEŠTENJE

Značajne izmene Prospekata

Poštovani članovi fondova pod upravljanjem Intesa Invest ad Beograd,

Pre svega, želeli bismo da Vam se zahvalimo na poverenju i dosadašnjoj saradnji.

Shodno članu 63. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019; u daljem tekstu: Zakon), obaveštavamo Vas da je Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd (u daljem tekstu: Intesa Invest) izvršilo usklađivanje poslovanja u skladu sa Zakonom.

U sklopu usklađivanja sa Zakonom, izvršene su izmene i dopune akata otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda i Intesa Invest Cash Dinar UCITS fonda (u daljem tekstu: Fondovi) na koje je dobijena saglasnost Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije. Akta koja regulišu poslovanje Fondova su:

 • Prospekt
 • Pravila poslovanja UCITS fonda
 • Ključne informacije za investitore

Komisija za hartije od vrednosti je dana 24.09.2020. godine donela rešenja o odobrenju Prospekata i Ključnih informacija i Pravila fondova, dok su Obaveštenje o značajnim promenama, izmenjeni Prospekti, Ključne informacije i Pravila fondova objavljena na sajtu Intesa Invest-a (www.intesainvest.rs), dana 25.09.2020. godine. Navedena aksta stupaju na snagu u roku od 40 dana, od dana objavljivanja, odnosno dana 05.11.2020. godine.

Značajne izmene Prospekta i Ključnih Informacija Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda Značajne izmene Prospekta i Ključnih Informacija Intesa Invest Cash Dinar UCITS fonda
U skladu sa članom 19. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020; u daljem tekstu: Pravilnik) Intesa Invest Vas obaveštava da su izvršene sledeće značajne promene u Prospektu Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda u odnosu na verziju Prospekta od 27.12.2019. godine: U skladu sa članom 19. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020; u daljem tekstu: Pravilnik) Intesa Invest Vas obaveštava da su izvršene sledeće značajne promene u Prospektu Intesa Invest Cash Dinar UCITS fonda u odnosu na verziju Prospekta od 27.12.2019. godine:
 • Intesa Invest Comfort Euro organizovan je dana 10.8.2018. godine kao balansirani otvoreni investicioni fond upisom u Registar investicionih fondova kod Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, rešenje broj 2/5-152-3731/2-18. Odlukom Nadzornog odbora Intesa Invest-a (br. NO_06_20/7), Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond klasifikovan je kao prihodni UCITS fond dana 24.09.2020. godine na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj 2/5-120-2454/6-20.
 • Vrsta imovine u koju Fond može da ulaže i ograničenja ulaganja imovine Fonda usklađeni su sa Zakonom, a navedeni su u Prospektu Fonda pod naslovom „Vrsta imovine u koju UCITS fond može da ulaže, uz navođenje ograničenja ulaganja“.
 • Investiciona politika izmenjena je u delu ograničenja ulaganja u određene vrste imovine radi usklađivanja sa Zakonom i navedena je u Prospektu Fonda.
 • Intesa Invest će naplaćivati naknadu za upis tereta na investicionim jedinicama i naknadu za prenos vlasništva na investicionim jedinicama. Sve vrste naknada koje može da naplati Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest a.d. Beograd u potpunosti su opisane u Prospektu.
 • Valuta UCITS fonda je EUR (evro). Investitori vrše uplate u UCITS fond u dinarima i evrima, a novac će se investitorima isplaćivati prilikom otkupa investicionih jedinica u evrima. Obzirom da se otkup investicionih jedinica vrši isključivo u evrima, naglašavamo da je potrebno da investitori blagovremeno otvore evro račun u banci pre podnošenja zahteva za otkup.
 • U skladu sa izmenjenim Prospektom, zahtev za otkup investicionih jedinica može da se pošalje putem imejla svakog dana do 24.00 časa. Prethodni prospekt je definisao da se zahtevi imejlom primaju svakog radnog dana do 20.00 časova.
 • Vrsta imovine u koju Fond može da ulaže i ograničenja ulaganja imovine Fonda su usklađeni sa Zakonom, a navedeni su u Prospektu Fonda pod naslovom „Vrsta imovine u koju UCITS fond može da ulaže, uz navođenje ograničenja ulaganja“.
 • Investiciona politika je izmenjena u delu ograničenja ulaganja u određene vrste imovine radi usklađivanja sa Zakonom i navedena je u Prospektu Fonda.
 • Intesa Invest će naplaćivati naknadu za upis tereta na investicionim jedinicama i naknadu za prenos vlasništva na investicionim jedinicama. Sve vrste naknada koje može naplatiti Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest a.d. Beograd su u potpunosti opisane u Prospektu.
 • U skladu sa izmenjenim Prospektom, zahtev za otkup investicionih jedinica može da se pošalje putem imejla svakog dana do 24.00 časa. Prethodni prospekt je definisao da se zahtevi imejlom primaju svakog radnog dana do 20.00 časova.

Investicioni cilj i rizici ulaganja Fondova nisu promenjeni. Ostale odredbe u vezi sa poslovanjem Fondova, kao što su metod i učestalost obračuna cene izdavanja ili otkupa investicionih jedinica, i troškovi izdavanja ili otkupa investicionih jedinica Fonda nisu menjani.

Dostavljanjem ovog obaveštenja i njegovim objavljivanjem na internet stranici Intesa Invest-a smatraće se da ste upoznati sa navedenim izmenama i dopunama u poslovanju Fondova. Molimo Vas da se upoznate sa navedenim aktima i uzmete u obzir navedene promene u okviru Prospekta Fondova.

Ukoliko niste saglasni sa navedenim aktima i promenama u Prospektima imate pravo da u roku od 40 dana od dana objavljivanja Obaveštenja na internet stranici Intesa Invest-a, tj. zaključno sa 04.11.2020. godine zahtevate otkup svih investicionih jedinica koje posedujete bez plaćanja izlazne naknade, ako se ta naknada naplaćuje za konkretan Fond. U slučaju da ne iskoristite svoje pravo otkupa investicionih jedinica u roku od 40 dana od dana objavljivanja Obaveštenja o izmeni Prospektata tj. zaključno sa 04.11.2020. godine smatraće se da ste prihvatili izmene i uslove poslovanja Fondova u skladu sa novim aktima.

Sva pitanja možete da nam uputite putem imejla info@intesainvest.rs ili na broj telefona 011/2011-555, a mi ćemo Vam uvek biti dostupni i odgovoriti na Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku.


Popis dokumenata